Marathon Results
Beppu 3 Febrar 2008
Osaka 27. Januar 2008
Dubai 18 Januar 2008
New York 4 November 2007
Berlin Marathon 30 September
VM Osaka
Hamburg Marathon 29. April
London Marathon 22 April
Boston Marathon 16 April
Rotterdam Marathon 15. April
Paris Marathon 15 April
Rome Marathon 18. March
Nagoya 11: March
Lake Biwa 4 March
Los Angeles Marathon 4 March
Tokyo Marathon 18. Februar Osaka Marathon 26. January
Dubai International Marathon 12 January
Tiberia International Marathon 4 January
Firenze Marathon 26 November
Tokyo International Women Marathon 19 November
Seoul Marathon 5. November
New York 5 November