År
Navn
Nationalitet
Tid
1981
Joyce Smith
Storbritanien
2:29:57
1982
Joyce Smith
Storbritanien
2:29:43
1983
 Norge
2:25:29
1984
Norge
2:24:26
1985
Norge
2:21:06
1986
Norge
2:24:54
1987
Norge
2:22:48
1988
Norge
2:25:41
1989
Veronique Marot
Storbritanien
2:25:56
1990
Polen
2:26:31
1991
Portugal
2:26:14
1992
Tyskland
2:29:39
1993
Tyskland
2:27:09
1994
Tyskland
2:32:34
1995
Polen
2:27:43
1996
Liz McColgan
Storbritanien
2:27:54
1997
Kenya
2:26:51
1998
Catherina McKiernan
Irland
2:26:26
1999
Kenya
2:26:51
2000
Kenya 
2:24:33
2001
Ethiopien
2:23:57
2002
Storbritanien
2:18:56
2003
>Paula Radcliffe
Storbritanien
2:15:25
2004
Margaret Okayo
Kenya
2:22:35
2005
Storbritanien
2:17:42
2006
Storbritanien
2:19:36
2007
China
2:20:38
2008
Irena Mikitenko
Ger
2:24:14
2009
Irena Mikitenko
Ger
2:22:11
2010
Liliya Shobukhova
BLR
2:22:00
2011
Mary Keitany
Ken
2:19:19
2012
Mary Keitany
Kenya
2:18:37