Kenji Kimihara
Født i japan
Øvrige
Mexico 1968: sølv 2:23:31

Tokyo 1964: Nr 8 2:19:49

München 1972: Nr 5 2:16:27

Lake Biwa 1963: Nr 1 2:20:25

Lake Biwa 1964: Nr 1 2:17:12

Beppu 1967: Nr 1 2:13:34

Beppu 1970: Nr 1 2:17:12

Beppu 1971: Nr 1 2:16:52

Beppu 1973: Nr 1 2:14:56

Boston 1966: Nr 1 2:17:11